Er du interesseret i at bygge din egen langbue, så afholder DFBL løbende kurser.
Kursus gives i forbindelse med vores værkstedsdage; du skal blot henvende dig på kursus@buemagerlauget.dk og lave en aftale om kursusdeltagelse - så sørger vi for at der er kompetent vejledning til stede, når du kommer.
Kig i vores kalender - her er alle værkstedsdage i indeværende år publiceret.

Det Fynske Buemager Laug

Det Fynske Buemager Laug

På tapetet

Værksted
23. Okt 19:00 - 22:00
Laugsskydning
03. Nov 09:00 - 16:00
Værksted
06. Nov 19:00 - 22:00
Værksted
09. Nov 09:30 - 16:00
Laugsskydning
16. Nov 09:30 - 12:00
Værksted
20. Nov 19:00 - 22:00
Laugsskydning
01. Dec 09:30 - 12:00
Værksted
04. Dec 19:00 - 22:00
Værksted
07. Dec 09:30 - 16:00
Juleskydning
14. Dec 09:30 - 12:00
Værksted
18. Dec 19:00 - 22:00
Foregående måned Oktober 2019 Næste måned
M T O T F L S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Bueskydning

Foregår på vandmøllen ved Hollufgård. Adressen er:
Hollufgaardsvej 167, 5220 Odense SØ
Get_Adobe_Reader
Buemagerlauget Vedtægter

Vedtægter Udskriv Email

Vedtægter for Det Fynske Buemager Laug

 

§ 1
Det Fynske Buemager Laug er en interessegruppe, som har til formål at fremme viden og kendskab til bue- og pilemageri samt bueskydning.

§ 2
Det Fynske Buemager Laug omtales også som buemagerlauget, lauget eller DFBL. 

§ 3
Det Fynske Buemager Laug er et selvstændigt laug, som har hjemsted i Odense kommune.

§ 4
Enhver person med et agtværdigt forhold til bue- og pilemageri samt til bueskydning kan optages som laugsmedlem.

§ 5
Laugsstyrelsen afgør, om en persons ansøgning som laugsmedlem kan imødekommes.

§ 6
Det Fynske Buemager Laug ledes af en laugsstyrelse, der består af en oldermand samt af 4 laugsmedlemmer.

§ 7
Der afholdes et årligt laugsmøde (generalforsamling), hvor Laugsstyrelsen vælges blandt laugets medlemmer ved simpelt flertal.
Laugsstyrelsen konstituerer sig selv med oldermand og kasserer.

§ 8
Indkaldelse med dagsorden til årligt laugsmøde sker med mindst 3 ugers varsel.

§ 9
Forslag, der ønskes behandlet på det årlige laugsmøde, skal være oldermanden i hænde senest 8 dage førend laugsmødet.

§ 10
Forslag til vedtægtsændringer skal være laugsstyrelsen i hænde i så god tid, at de kan indgå i indkaldelsen til ordinær laugsmøde med den fulde ordlyd.

§ 11
Laugets regnskabsår følger kalenderåret. Laugsstyrelsen er ansvarlig overfor det årlige laugsmøde for budget og regnskab.

§ 12
Oldermanden tegner lauget udadtil. Ved udgifter, investeringer eller lån, som overstiger kr. 2000, skal han have kvalificeret godkendelse af laugsstyrelsen.

§ 13
Laugsmedlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastlægges på det årlige laugsmøde. Kontingentrestance efter 1. marts medfører automatisk udmeldelse.

§ 14
Det påhviler den til enhver tid valgte laugsstyrelse at drage omsorg for afholdelse af ovennævnte laugsmøde jvf. § 7 med følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent
b) Oldermandens beretning for det forløbne år.
c) Laugsstyrelsens planlægning for det kommende år.
d) Gennemgang og godkendelse af regnskab.
e) Valg af laugsstyrelse.
f) Forslag og fastsættelse af næste års kontingent.
g) Valg af revisor.
h) Eventuelt.

§ 15
Ekstraordinært laugsmøde kan afholdes hvis laugsstyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 del af laugsmedlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til oldermanden. Herefter skal laugsstyrelsen indkalde til ekstraordinært laugsmøde senest 14 dage efter anmodningen. Indkaldelsen skal indeholde de forslag som måtte fremkomme af enten laugsstyrelsen eller af de medlemmer, som har anmodet om ekstraordinært laugsmøde. Indkaldelse til ekstraordinær laugsmøde skal ske med mindst 3 ugers varsel.

§ 16
Alle laugsmedlemmer har pligt til i rimeligt omfang at fremme laugets formål og virke ved laugsaktiviteter. F.eks. ved afholdelse af bueskydningsstævner, udstillingsaktiviteter, foredragsvirksomhed o.l.

§ 17
Laugsstyrelsen kan ekskludere laugsmedlemmer fra Det Fynske Buemager Laug, hvis et laugsmedlems opførsel ikke findes foreneligt med laugets vedtægter eller ved anden upassende adfærd.

§ 18

" Ved opløsning eller likvidation af Det Fynske Buemager Laug tilfalder laugets midlerog beholdninger enten , Foreningen Kræftens Bekæmpelse , Danske Hospitalsklovne eller tilsvarende dansk , humanitær organisation"

§ 19

Gældende vedtægter kan ændres ved simpelt flertal i forbindelse med det årlige laugsmøde.

 

Således vedtaget i Odense i det Herrens år 2001
Revideret 2017, revideret 2019.

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack